صحرا باختری
صحرا باختری
نویسنده
درباره من

کوله به دوش پرسه می زنم، نگاه می کنم، عکس می گیرم و روایت می کنم.

مطالب من