نیما آتش
نیما آتش
نویسنده
درباره من

دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری ایسنا دبیر صفحه اقتصاد شهری روزنامه اصفهان زیبا عضو تحریریه روزنامه دنیای اقتصاد عضو تحریریه دوفصل‌نامه جستارهای شهرسازی کارشناس مهندسین مشاور معمار و شهرساز فرنهاد کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی- دانشگاه اصفهان

مطالب من